Hakkımızda

MİSYON

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç duyulan her türlü basılı, elektronik, görsel ve işitsel bilgi kaynaklarını sağlamak ve bu bilgi kaynaklarından kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde yararlanması için çağın gereksinimlerine uygun kütüphanecilik hizmeti anlayışı içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktır.  

VİZYON

Eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve yayın teknolojilerini kullanarak, hızlı ve ekonomik bir şekilde, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı,  çalışanlarıyla birlikte gelişmelere ayak uyduran modern bir üniversite kütüphanesi olmaktır.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görevleri

Teknik Hizmetler Birimi Görevleri

1- Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,

2-  Görevli öğretim üye ve öğretim yardımcılarına, öğrencilere, idari personele ve üniversitenin dışından başvuran araştırmacılara bilimsel çalışmaları için çalışma alanı sağlamak,

3- Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinden ve dışından kitap, süreli yayın, tez, e-kitap, görsel-işitsel gereçler, veri tabanları ve benzeri her türlü bilgiyi sağlamak, saklanan bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulundurmak; bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek, 

4- Dönem dönem çeşitli veri tabanlarını Üniversitemiz bünyesinde deneme erişimine açmak, duyuru ve takibini yapmak, kullanım istatistiklerini almak,

5- Aboneliği onaylanan e-kaynaklar için İlgili firmalarla iletişime geçerek abonelik işlemlerini yapmak, kaynakları erişime açmak,

6- Kataloglama ve sınıflama hizmetlerini yürütmek, Kataloglama ve Sınıflama konusunda yeni yaklaşımları ve standartları takip etmek ve uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek,

7- Kitap sırtı işlemleri; kaşe, güvenlik, etiket, barkod işlemlerini yapmak,

8- Her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak, 
 

9- Bilim dallarında yaptırılan yüksek lisans ve doktora tezlerini saklamak,
 

10- Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak,

11- Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,
 

12- Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak,

13- Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışındaki seminer ve konferansları izlemek.

14- Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

İdari Hizmetler Birimi Görevleri

1- Başkanlığın her türlü yazışma ve dosyalama işlerini yürütmek, birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek, arşiv hizmetlerini yerine getirmek,

2- İhtiyaç maddeleri, araç-gereç ve malzeme teminini sağlamak,

3- Tahakkuk işlemlerini yürütmek,

4- Taşınır işlemleri (kayıt, takip, sayım) işlemlerini yürütmek,

5- Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

6- Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek,

7- Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak,

8- Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü ve personeli üzerinde eğitim ve denetim görevini yapmak,

9- Kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulmasına engel teşkil edebilecek her türlü alt ve üst yapı aksaklıklarını görev ve yetki sınırları çerçevesinde çözmek, yetki sınırlarını aşan konularda ise ivedilikle Rektörlük Makamı ve ilgili diğer Daire Başkanlıklarını haberdar ederek çözüm talep etmek,

10- Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,

11- Kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi amacıyla, araç ve gereçlerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak,

12- Personel özlük dosyalarının tutulması, tüm özlük hizmetlerinin takibini yapmak,

13- Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.